News - Dow Family Thailand

News

Dow มอบเครื่องปรับอากาศ เสริมคุณภาพบริการของ รพ.บ้านฉาง>
                  </a>
                  <hr class=


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นขนาด 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 58,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ และใช้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยมีนางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้แทนและคณะกรรมการชมรมปัจฉิมวัย ณ อาคารหยาดน้ำริน โรงพยาบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง