Experience DOW - Dow Family Thailand

“อยากให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง”
โดยให้ความสำคัญกับการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีการบริหารจัดการโรงอาหารที่ดีถูกสุขอนามัย

“ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย”
ผ่านการเล่นกีฬาร่วมกันในรูปแบบชมรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เดินวิ่ง แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟิตเนส ฟุตบอล ฯลฯ

“ทำงานตามหลัก Ergonomic”
เราคำนึงถึงวิถีการทำงานหรือท่าทางในการทำงานที่ถูกต้องตามหลัก Ergonomic (ตามสรีรศาสตร์) ให้พนักงานทำงานได้สะดวกสบาย และไม่ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์และชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี

“ตรวจสุขภาพประจำปี”
บริษัทฯ มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำทุกปี รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายของพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันหรือค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลามและการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที