Grow@DOW - Dow Family Thailand

Grow@DOW

ดาว เชื่อในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เราเชื่อว่าความแตกต่างของพนักงานทั้งหมดทั่วโลกกว่า 37,000 คน และพลังที่ได้จากการทำงานร่วมกันของพวกเราจะสร้างสรรค์โซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ท้าทายให้กับโลกใบนี้ สำหรับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2510 พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างรุดหน้า เราให้ความสำคัญกับพนักงานและการทำงานเป็นทีม เรามุ่งเน้นดูแลและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจของคนทำงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Employee Success Development

ที่ดาว เรามีศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับพนักงานที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ มีเครือข่ายพนักงานที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานของเราเติบโตไปตามความสนใจของแต่ละคน


Thailand Future Leader Program

Thailand Future Leader Development Program คือ โปรแกรมพัฒนาผู้นำของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่สำคัญให้กับพนักงาน ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ โดยการหมุนเวียน เรียนรู้และทำงานในแผนกต่างๆ เพื่อเข้าใจการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Commercial Development Program

International Career


โครงการการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานขายรุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่ เข้มข้นในเชิงเทคนิคการขายและการตลาด มีการอบรมทั้งในและต่างประเทศ การลงมือปฎิบัติงานจริง เพื่อเป็นการพัฒนาให้คุณมีความพร้อมเมื่อคุณได้เป็น Account Manager ในอนาคต

CEO International Exchange Program

International Career


เป็นอีกหนึ่งโครงการของดาว ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในองค์กร


Mentoring Program

โปรแกรมนี้ช่วยให้พนักงานค้นหางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน โดยพนักงานมีโอกาสได้พูดคุยแบบตัวต่อตัวกับพี่เลี้ยง (Mentor) ที่พนักงานสนใจ เพื่อปรึกษา เรียนรู้และรับฟังมุมมองของพวกเขารวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนอาชีพในอนาคต ซึ่งคำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานเช่นกัน ดาวมีกลุ่มที่ปรึกษาทั้งหมด 33 คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญจากทุกแผนกภายในบริษัท

Great Start@Dow

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Great Start@Dow) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พนักงานใหม่มีเครื่องมือและทิศทางในการปฏิบัติงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กร กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร รวมทั้งข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชี และการให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวพนักงานที่จะช่วยให้พนักงานใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างดีและเร็วที่สุด