Experience DOW - Dow Family Thailand


Flexible Benefits

นอกจากสวัสดิการหลัก ๆ ที่พนักงานทุกๆ คนได้รับเหมือนกันแล้วนั้น "สวัสดิการถูกใจ" เป็นสวัสดิการที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ตรงตามความต้องการที่แตกต่างกัน จากหลากหลายทางเลือกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่เลือกนี้กับครอบครัวของพนักงานได้อีกด้วย เช่น สามารถนำแต้มที่มีอยู่ในสวัสดิการถูกใจ ไปซื้อสิ่งต่างๆ ให้ตนเองหรือคนในครอบครัวที่เราลงทะเบียนไว้ เช่น การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การเล่าเรียน การศึกษาเพิ่มเติม หรือเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กีฬา ท่องเที่ยว กิจกรรมยามว่าง หนังสือ หรือแม้แต่การลงทุนในกองทุน SSF, RMFEmployee Assistance Program (EAP)

โปรแกรมให้คำปรึกษาดูแลด้านสุขภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพ โดยโปรแกรมมีหลายรูปแบบ เช่น การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษาแบบครอบครัวบำบัด คู่สมรส บุตรและวัยรุ่น การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต สมาชิกครอบครัวของพนักงานก็สามารถใช้บริการนี้ได้ โดยทุกๆ เคส จะเป็นความลับDow Recreational Club Activity (DRC)

เรามีกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรด้วยกัน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงานสามารถร่วมกิจกรรม family day ที่บริษัทตั้งใจจัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย


Employee Resource Groups (ERG)

พนักงานทุกคนมีความสำคัญในการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

เครือข่าย ERG เปิดกว้างให้พนักงานทุกคนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกลุ่มที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อตอบโจทย์วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร พนักงานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานกะ ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ ศาสนาแบบไหนก็ตาม สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ทุกกลุ่มตามที่ต้องการหรือจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือข่าย ERG ได้ทุกกลุ่มเช่นกัน โดยให้การสนับสนุนเต็มใจให้ความร่วมมือช่วยเหลือบุคคลกลุ่มอื่นที่แตกต่างจากเรา เพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน


Corporate Social Responsibility (CSR)

ดาว ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์และองค์กรพลเมืองที่ดีของโลก มุ่งมั่นที่จะร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งเสริมความสำเร็จให้เกิดแก่ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน โดยเน้นนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพของพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการห้องเรียนเคมีดาว โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุข โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน กิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งสากล การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันสีเขียว การจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน